Vedtekter

VEDTEKTER FOR LEVRE SKOLES MUSIKKORPS

Vedtatt på stiftelsesmøte 01.09.1980, endret 13.09.1988, 09.10.2008 og 26.02.2015

§ 1     Organisasjon

Levre Skoles Musikkorps ble stiftet 01.09.1980 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF med tilhørighet NMF, Region Øst.

§2      Formål

Levre Skoles Musikkorps skal legge vekt på å utvikle musikalske ferdigheter og skape et godt miljø til beste for sine medlemmer

.

§3      Medlemskap

I korpset opptas fortrinnsvis barn som går på Levre skole, og som ikke er medlem av andre skolekorps. Opptak skjer på grunnlag av skriftlig søknad undertegnet av foresatt.

a)         

b)          Når barnet og dets foresatte har signert på utlånsavtale for instrument, anses barnet som medlem av korpset.

c)           Utmelding skal skje ved semesterskifte. Frist for utmelding er 01.08. (høstsemester) eller 01.12. (vårsemester). Enhver utmelding må være skriftlig og underskrevet av foresatt eller medlemmet selv, hvis vedkommende er over 15 år.

Utmelding skal sendes til korpsets styre. Manglende oppmøte anses ikke som utmelding. Skyldig kontingent skal være innbetalt før utmelding kan godtas. Dersom fristene for utmelding ikke overholdes skal medlemmet betale korpsets faktiske utgifter.

Korpset følger NMF`s til enhver tid gjeldende aldersbestemmelser.

d)         

Medvirkning til amatørkorps eller bruk av korpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter kan tillates av styret.

En forutsetning er at styret informeres i forkant og at forpliktelser

overfor Levre Skoles Musikkorps oppfylles i tilfelle arrangementskollisjoner.

e)          

f)           Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktører skal registreres i NMFs database.

§ 4     Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.

a)                  

b)                   Kontingenten betales halvårlig.  Betalingsfrister fastsettes av styret. Kontingent skal betales for alle påbegynte halvår. Et halvår anses som påbegynt av medlemmet dersom fristene for utmelding ikke er overholdt, Jfr §3c.

Foresatte er ansvarlige for at gjeldende kontingent blir betalt i rett tid.

c)                   

Hvert år skal Musikkorpset sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF til enhver tids fastsatte frist. Korpset har ikke anledning til reservasjon mot registrering.

d)                  

§5      Medlemmenes plikter og ansvar

Medlemmene i korpset plikter å:

a)                   

Eventuelt fravær skal om mulig meldes til korpset på forhånd.

- møte presis til alle øvelser og konserter hvor de selv skal delta.

- Følge godt med under øvelsene samt øve regelmessig hjemme.

- rette seg etter instrukser fra dirigent, instruktører eller ledere.

Etter skade/reparasjon pga. skjødesløs behandling må medlemmet(foresatte) betale en egenandel.

Styret avgjør endelig i det enkelte tilfelle om egenandel skal kreves og egenandelens størrelse.

- Holde utlånte instrumenter, uniformer og annet utstyr i god stand.

Foresatte plikter å delta i aktiviteter som bli pålagt dem av styret.

b)       

Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets og NMFs vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

c)       

d)        Alle nye medlemmer skal levere inn medlemsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til musikkorpsets styre.

§6      Dirigent og Instruktører

   Dirigent ansettes av styret etter kontrakt.  Instruktører ansettes av styret i samråd med dirigent. Kontrakt opprettes med hver enkelt.  Kontraktene skal inneholde avtaler om lønn, arbeidsforhold etc.Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns - og arbeidsavtaler.

§7      Aspiranter

I samråd med korpsets dirigent avgjør styret når og hvor mange aspiranter som skal tas opp.

a)                   

Opplæring starter med en aspiranttid på ca 1 år.

Tildeling av instrumenter foretas av styret i samråd med korpsets dirigent.

b)                   

Aspiranttiden er en prøvetid.

Hvis aspiranten i denne perioden viser en liten interesse eller fremgang, kan styret bestemme at vedkommende må slutte i korpset.

c)                   

§8      Arbeid i korpset

Korpsets øvelser følger skoleåret, med ferier og andre fridager.

a)       

b)        Korpsets medlemmer skal ha tillitsmannsordning.  Minst en hovedtillitsmann og en varamann.  Medlemmene velger selv sine tillitsvalgte.  Valgene gjelder for 1 år om gangen.

§9      Årsmøtet

Årsmøtet avholdes i begynnelsen av vårsemesteret og er korpsets høyeste myndighet

.

a)         

Skriftlig innkallelse sendes til de foresatte og medlemmer over 12 år senest 4 uker i forveien.

Årsberetning og øvrige sakspapirer skal vedlegges.

Sakslisten skal inneholde følgende punkter:

b)         

1.

Valg av møtedirigent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen.

2. Årsberetning.

3. Revidert regnskap.

4. Budsjett og fastsettelse av kontingent.

5. Vedtektsendringer.

6. Innkomne forslag.

7. Valg av styreleder, øvrige styremedlemmer, revisor og valgkomité.

Forslag(innkomne forslag): Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom musikkorpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.

Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:

c)          

Medlemmer som ikke er fylt 12 år.

Styrets medlemmer: i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.

- Medlemmer som har fylt 12 år. For medlemmer kan en foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett.  Det er en stemme pr medlem.

- Følgende har tale - og forslagsrett:

Representanter fra NMF eller andre:

Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.

Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene.

d)          Ekstraordinært årsmøte kal innkalles etter vedtak i styret, eller når minst 1/3 av de foresatte og medlemmer over 12 år krever det.

§10    Styret

Styret er ansvarlig for å lede korpsets virksomhet etter gjeldende vedtekter og er ansvarlig for gjennomføring av årsmøtets vedtak samt forberede de saker som skal behandles av årsmøtet.

a)              

I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styre- og varamedlemmer

Styret skal ha

minst

6 medlemmer: leder, sekretær, kasserer, materialforvalter, instruktøransvarlig og styremedlemmer. Korpsets dirigent har møte- og talerett, men ikke stemmerett.

b)              

Styret velges av årsmøtet for 1 år.

Valgbare til styret er alle som har stemmerett på årsmøtet jfr §10c

c)              

Styret sammenkalles av styrets leder.

Det er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede.

Alle saker avgjøres med alminnelig flertall.

Styrets leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes.

d)              

e)              

Styreverv er ulønnet.

Styret kan opprette komiteer og gi fullmakter i den grad det anses nødvendig.

Styret skal være tilsuttet NMF som ikke utøvende medlemmer.

f)               

g)              

h)              

Styret har ansvar for å føre regnskap som følger kalenderåret.

Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig.

Utøvernes tillitsvalgte som fullverdig styremedlem.

Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer og komiteledere. Musikkorpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort.

i)                

j)                Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisor valgt av årsmøtet.

Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på de som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede.

k)              

Styrets leder utøver daglig personalansvar.

l)                

m)             Styret plikter å forholde seg til dokumentet «Beredskapsplan for korps» når korpset drar på turer og deltar på arrangementer.

§11    Valgkomiteen

Valgkomiteen skal forberede årsmøtets valg av styret samt revisor.

Valgkomiteen skal ta hensyn til behovet for kontinuitet i styret.

a)                   

Valgkomité skal ha

b)                   

minst

2 medlemmer; leder og ett medlem.

c)                    Valgkomiteen velges av årsmøtet for 1 år.  Valgbare til styret er alle som har stemmerett på årsmøtet jfr. § 10c.

§12    Utelukkelse

Medlemmer som viser dårlig oppførsel eller ikke oppfyller sine forpliktelser, eller hvis foresatte ikke oppfyller sine forpliktelser, jfr § 5, kan utelukkes etter styrevedtak og skriftlig advarsel til foresatt.

a)                  

§13    Oppløsning

Oppløsning av korpset kan kun skje ved at to påfølgende årsmøter fatter vedtak om dette med minst 2/3 flertall.

§14    Vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer skal sendes styret og må være innkommet til styret senest 01.01 hvert år.

Forslag til vedtektsendringer skal sendes foresatte og medlemmer ihht fristene i §10.

Endringer i korpsets vedtekter kan kun skje på grunnlag av årsmøtevedtak med minst 2/3 flertall av de fremmøtte.

unsplash